Ny analyse: Regeringens byggepolitiske strategi er for uambitiøs

Kommunerne, regionerne og staten bruger hvert år 4 mia. kr. for meget på byggeriet – uden at få bedre kvalitet for pengene. Det viser en udviklingsanalyse, som Kuben Management har udarbejdet. 

Analysen er et bidrag til Regeringens byggepolitiske strategi 2016 og anbefaler en langt mere ambitiøs tilgang til forbedring af effektiviteten i byggeriet. Den afdækker regler, aftaler, sædvaner og struktur i dansk byggeri og konkluderer, at vi betaler 20 procent for meget for byggeriet i kommunerne, regionerne og staten. Hvis det offentlige byggeri var ligeså effektivt som i de lande, vi normalt sammenligner os med, kunne vi få tyve procent flere skoler, plejehjem, sygehuse.

Regler og aftalesystemer svækker konkurrenceevnen og produktiviteten
Byggeriet i Danmark er det tredjedyreste i verden – kun overgået af Hong Kong og Schweiz. Forklaringen er ikke, at vi lægger stor vægt på arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Årsagerne skal i stedet findes mange andre steder, blandt andet i detaljerede nationale regelsæt med strenge og dyre byggetekniske krav, i et utidssvarende aftalesystem og i en opsplittet branchestruktur. Resultatet er for svag konkurrence og specialisering, og for lav produktivitet.

Den samlede bygge- og anlægssektor udgør 5-8 procent af det danske bruttonationalprodukt (BNP) – og lav konkurrence og produktivitet er derfor en alvorlig hindring for, at sektoren kan bidrage til væksten og velstanden i samfundet, påpeger analysen.

En mere ambitiøs byggepolitisk strategi er nødvendig
Kuben Management lægger i analysen op til, at øget internationalisering af dansk byggeri og en modernisering af byggeriets værdikæde gøres til vigtige fokuspunkter. Der bør udpeges en ekspertgruppe, som skal fremlægge oplæg til et moderniseret og internationaliseret aftalesystem, og som skal tage udgangspunkt i samfundets og bygherrernes interesser. Der bør sættes et nyt og stærkere fokus på byggeriets ”reguleringsbyrder”. Og det offentlige byggeri skal i langt højere grad finde inspiration hos de mest effektive private byggevirksomheder, for at fremme den nødvendige specialisering.

Selvklart stiller en sådan strategi for videreudviklingen af byggeriets værdikæde langt større krav til bygherrefunktionen hos offentlige instanser – både i forhold til faglige og styringsmæssige kompetencer og også i forhold til den mest effektive anvendelse af IKT og anden ny teknologi.

Tabte milliarder kan bruges til bedre velfærd
Løsningsforslagene kræver således modige beslutninger, men gevinsterne vil komme på lang sigt. Det vil frigøre ressource til bedre og mere bæredygtigt byggeri – til gavn for både det byggede miljø, beboere og brugere og det danske samfund.

”Der er behov for en kursændring. Hvis vi – og det vil sige Regeringen, Folketinget og kommunerne – ikke handler nu, vil byggeri i Danmark også om ti og tyve år være væsentligt dyrere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Et mere effektivt byggeri kunne bidrage til at øge vækst og velstand og til mere kvalitet i vores byggede miljø”, siger direktør i Kuben Management, Jens Henrik Haahr.

Hele rapporten kan læses her: Værdiskabelse og effektivitet i byggeriet - Udviklingsanalyse.

Ph.d. stipendiat: Bofællesskaber på landet kan realisere deres drømme med hjælp fra almene boligforeninger

Ph.d. stipendiat: Bofællesskaber på landet kan realisere deres drømme med hjælp fra almene boligforeninger

”Vores huse er indrettet til kernefamilier, men vores familiemønstre har ændret sig. Så vi har behov for nye måder at bo på”, siger vores ph.d. stipendiat, Anna Falkenstjerne Beck, i en artikel i Landsbyggefondens Magasin.

Artiklen er blevet til på baggrund af Anna Falkenstjerne Becks erhvervs-ph.d., der er indgået som et samarbejde mellem Kuben Management A/S, Aalborg Universitet og Innovationsfonden. Projektet støttes desuden af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

Anna undersøger i sin ph.d. motivationen bag det stigende antal danskere, der ønsker at flytte i bofællesskaber på landet. En tendens, der ifølge Anna Falkenstjerne Beck åbner for både muligheder og udfordringer for den almene sektor.

At blande almene boligforeninger ind i bofællesskaber på landet giver nogle umiddelbare fordele for parterne - især hvad angår finansiering, som kan være en kompliceret proces for initiativtagerne til et nyt bofællesskab. Derfor vælger flere og flere at samarbejde med almene boligforeninger for at få de nødvendige økonomiske ressourcer til at opfylde drømmen om at etablere et bofællesskab på landet.

Men der er også nogle uforudsete udfordringer ved partnerskabet mellem bofællesskaberne og de almene boligselskaber: Én af dem er, at beboerne ofte ønsker en stor grad af selvbestemmelse, som ikke altid harmonerer med den almene sektors regelsæt og organisering. Derfor mener Anna Falkenstjerne Beck, at samarbejdet kan blive endnu mere frugtbart, hvis de almene boligorganisationer får øjnene op for, at ønsket om selvbestemmelse er en ressource for den almene sektor.

”Eksempelvis ringer beboerne ikke, når der er noget, der har brug for at blive malet. De gør det i stedet i fællesskab,” siger Anna Falkenstjerne Beck i artiklen og afslutter:

”Mange går sammen i bofællesskaber for det sociale liv og for at skabe et mulighedernes rum, som f.eks. en god legeplads, køkkenhaver, en æbleplantage eller at have høns og heste. Det er et vigtigt element i bofællesskaberne. Vejen for den almene sektor er at se fordelen ved fællesskabet. Så der skal være rum til den slags i bofællesskaberne i den almene sektor.”

Læs hele artiklen i Landsbyggefondens Magasin

Tornhøjhaven skal give bedre livskvalitet for demente i Aalborg

Tornhøjhaven skal give bedre livskvalitet for demente i Aalborg

Med byggeriet af et nyt demensplejehjem i Aalborg Øst, Tornhøjhaven, bliver det snart muligt for 66 demente borgere at få en tryggere tilværelse og en mere overskuelig hverdag. Vi varetager bygherrerådgivningen vedrørende udvikling, projektering og opførelse af demensplejehjemmet for Domea Aalborg og Aalborg Kommune.

I slutningen af juni tog rådmand fra ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Thomas Krarup, sammen med domea.dks administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen, de første spadestik til det ca. 6.500 etagemeter store nybyggeri. Byggefasen løber indtil november 2017, hvor det nye demensplejehjem forventes klar til indflytning.

Hjemlighed i lille skala hjælper demente til at mestre hverdagslivet
De 66 ældreboliger og 6 aflastningsboliger opføres som et landsbylignende kompleks med små, individuelle punkthuse. Arkitekturen skal skabe hjemlige rammer, som kan være med til at højne livskvaliteten for beboerne. Disponeringen i boligerne og fællesområder muliggør personlig indretning og med plads til at skabe meningsfulde hverdagslivsaktiviteter. Det hjemlige præg har stor betydning for beboernes oplevelse af identitet, tryghed og meningsfuldhed og er med til at skabe relation og tilhørsforhold.

Udover de i alt 72 boliger består landsbyen af et udeareal med forskellige aktivitets- og stemningsrum samt mindre bygninger til fælles- og støttefunktioner. Området har én indgang og en hovedgade, der, med en blanding af boliger og aktivitetslokaler, giver indtryk af et byrum.

Aktiviteter og dagslys forbedrer dementes døgnrytme og søvn
Forskning viser, at fysisk aktivitet i løbet af dagen er med til at skabe bedre ro og en god nat for demente, hvilket er essentielt i forhold til at skabe trivsel, velvære og tryghed. Med dette udgangspunkt er Tornhøjhaven disponeret med en stor andel af udearealer med forskellig disponering og grader af offentlig-/privathed.

Forskning viser ligeledes, at masser af dagslys giver en mere naturlig døgnrytme hvorfor det har været vigtigt at indarbejde en attraktiv vinterhave – ikke mindst til glæde for de beboere, som aldrig vil komme udenfor.

Ønsket med Tornhøjhaven er således at tilbyde demente et sted at bo, hvor de kan modtage specialiseret behandling, rehabilitering, omsorg og pleje. Derudover får beboerne mulighed for at deltage i en række fællesaktiviteter, hvor bl.a. sociale fællesskaber kan give livsindhold og værdi til beboerne.

Kunde: Den almene boligorganisation Domea Aalborg og Aalborg Kommune
Periode: 2015 - 2017
Areal: 6.500 m2
Budget: 150.000.000 kr.
Arkitekt: Friis & Moltke A/S
Ingeniør: Moe A/S
Landskabsarkitekt: Møller og Grønborg A/S

 

Velafsluttet renoveringsprojekt fejret i Munkesøparken

Velafsluttet renoveringsprojekt fejret i Munkesøparken

Gennem det sidste halvandet år er Munkesøparken i Kalundborg blevet renoveret for 75 mio. kroner med tilskud fra Landsbyggefonden og Kalundborg Kommune. Vi har været med som bygherrerådgiver i hele processen, der blev indledt allerede i 2011 med ansøgning om tilskud til en helhedsplan til Landsbyggefonden.

Godt samarbejde sikrer vellykket proces
Undervejs i renoveringsprojektet har beboerne boet i deres lejligheder, hvilket stillede høje krav til både dem, håndværkere, administrator, bygherre og rådgiver. Takket være en stor indsats og velvilje fra alle parter, er processen forløbet problemfrit. Det samlede projekt blev for nylig afleveret uden mangler, og vi var med, da 140 beboere sluttede den lange proces og det flotte resultat af med en stor sommerfest for med taler, sang og dans.

Helhedsrenovering giver bedre komfort, indeklima og sikkerhed
Munkesøparken er mærket som almene familieboliger men bebos primært af ældre beboere. Renoveringen rummer:

 • Facader mod havesiden er udskiftet med nye, velisolerede facadepartier. Dette har medført mindre varmetab, færre trækgener og en bedre komfort i boligerne.
 • Altangange er blevet renoveret og inddækket. Altangangen har derved fået en større anvendelighed og er blevet tryggere for beboerne at færdes i.
 • De udvendige trappeopgange er blevet renoveret.
 • Der er etableret nye varmerør fra varmecentralen til teknikrum, og vand- og varmerør i kælderen/skakte er udskiftet.
 • Køkkenerne har fået nyt inventar og gamle installationer er udskiftet.
 • Et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding er etableret, hvilket har forbedret indeklimaet i boligerne.
 • Der er etableret miljøstationer, ladestationer for el-scootere, og der er lagt et nyt slidlag på asfaltbelægningen i hele området

Med renoveringen har bebyggelsen i Munkesøparken fået nyt liv, og med sin flotte placering og gode udsigt viser afdelingen et attraktivt udbud af boliger til glæde for beboere og byen som helhed.

Flere opgaver for DABs boligorganisationer på vej
Opgaven som bygherrerådgiver for Munkesøparken er én af flere opgaver, som Kuben Management udfører for DABs boligorganisationer. På baggrund af det aktuelle projekt har vi bl.a. fået to nye opgaver for Kalundborg Almennyttige Boligselskab: Renovering af Klosterparken og Sct. Olaiparken, hvor helhedsplaner er fremsendt til Landsbyggefonden. Vi ser frem til det videre samarbejde med DAB.

Fakta om Munkesøparken:
Bebyggelsen Munkesøparken består af i alt 149 boliger, hvoraf de 119 er blevet renoveret. Boligerne er opført i 1976. Bebyggelserne er opført i 2 og 3 etager.

Bygherre: Boligselskabet Munkesøparken
Administrator: DAB
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S v. projektleder Henrik Drejer Hansen og assisterende bygherrerådgiver Henning Markvart
Totalrådgiver: Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S
Underrådgiver: MidtConsult A/S
Betonentreprise: CG Jensen A/S
Facadelukningsentreprise: Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Anlægsentreprise: MT Højgaard A/S
Køkkenentreprise: Daurehøj Erhvervsbyg A/S.

 

Fotokonkurrence - 1. præmievinder

1. præmie - Fotograf Niels Nygaard - Læring i givende rammer

Vi har hermed fornøjelsen af at annoncerne førstepræmien i Kuben Managements fotokonkurrence i anledning af vores 75-års jubilæum. Førstepræmien går til NIELS NYGAARD Fotografi for fotoet ”Læring i givende rammer”, der viser legende børn ved Vibeengskolen i Haslev.

Vibeengskolen er tegnet (af Arkitema) med en stjerneformet organisering af funktioner og aktiviteter, der bl.a. skaber nicher med plads til ophold og leg. I det afbillede hjørne opfordrer den lille terrasse til leg.

Fotografiet er kraftfuldt. Arkitekturen og farverne fanger opmærksomheden. Børnenes liv, leg og glæde viser, at livet kan leves her!

Stort tillykke til Niels Nygaard, der får præmien på 20.000 kroner for sit flotte bidrag.

Se også 2. og 3. præmievindernes billeder på vores flickr.

Kursus: Den nye udbudslov set med energibriller

Sammen med Energiforum Danmark har vi sammensat to kurser i sensommeren, der henvender sig til alle, der arbejder professionelt med energi og energibesparelser.

Når der udbydes projekter indenfor energioptimering og energirenovering, er det ikke ligegyldigt, hvordan man griber udbuddet an. Og der er ikke kun én metode, der virker. Vil du have innovative løsninger og nye koncepter, så er det fx et andet udbud, end hvis du vil have én bestemt løsning.

Den nye udbudslov giver både muligheder og udfordringer for dig, der skal tænke energi ind i udbuddet. På kurset ”Den nye udbudslov set med energibriller” serverer vi et overblik og udpeger de situationer, hvor du skal være særlig opmærksom.

Kurset afholdes to gange i august:

 • 18. august kl. 13-17 hos Kuben Management, Dusager 22, 8200 Århus N

 • 25. august kl 13-17 hos Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.

Kuben Managements jurister underviser på kurserne, og de har alle solid erfaring med netop udbudslovgivning indenfor energiområdet.

UNDERVISERE:

Århus: Bjørn Frost Svensson og Martin Steen Nielsen.
Glostrup: Rikke Lindhardt og Martin Steen Nielsen.

 

PENSUM FOR KURSET:

 • De væsentligste nyskabelser i den nye udbudslov.
 • Hvordan finder man ud af hvilke regelsæt der gælder (reglernes anvendelsesområde).
 • Udbudsformerne – kan fleksible udbuds-procedurer fremme det gode indkøb?
 • Bygherreleverancer.
 • Udbudsmaterialet – ændrede arbejdsgange i udbud.
 • Beskrivelsen af indkøbet – må specifikke produkter angives?
 • Udvælgelsen – herunder det nye standard-dokument ”ESPD”.
 • Tilbudsbedømmelse – tildelingskriterier og fokus på totaløkonomi, herunder driftsfasen.
 • Underretning – sådan undgår du typiske faldgruber.
 • Efter kontraktindgåelse.

DET FÅR DU MED HJEM:

 • Overblik over den nye udbudslovs muligheder og udfordringer med fokus på energi.
 • Gode råd og konkrete værktøjer til brug i dagligdagen.
 • Indsigt i strategiske overvejelser og identifikation af risici.

Se program og tilmelding på:

www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

 

Styr på sikkerheden på Skanderborg Fælled

Banner_Skanderborg_Fælled

På Fælleden i Skanderborg, som pt. er Skanderborg Kommunes største byggeplads, er sikkerheden i højsædet, og vi har nu passeret dag nummer 250 uden uheld. Kuben Management er sikkerhedskoordinator på projektet, men de udførende har den største andel i, at det er lykkedes at skabe en så sikker arbejdsplads for de mange forskellige fag, der dagligt færdes på den 18.500 m2 store byggeplads.

Bygherren Skanderborg Kommune fejrede onsdag d. 15. juni den vellykkede sikkerhedsindsats med hotdogs til alle på byggepladsen. Bygherre, totalentreprenør og bygherrerådgiver var også med, og alle syntes godt om det uformelle afbræk i en travl hverdag.

Effektiv proces
Skanderborg Kommune bad i foråret 2013 Kuben Management om at fungere som bygherrerådgiver for projektet gennem hele processen. Siden da har vi bistået kommunen med projektets videreudvikling og gennemførelse. Alle centrets interessenter er blevet involveret i udformningen af kravene hertil, og vi har understøttet en bred politisk dialog.

Kommunens medarbejdere, idræts- og kulturaktiviteter samt lokalpolitiet samles under ét tag og i en helt ny bydel. De seks tidligere adresser, der er utidssvarende, udskiftes med en ny og moderne bygning, der mindsker driftsudgifterne, letter arbejdsgangene og skaber grobund for nye former for samarbejde.

Der er høje ambitioner for bydelens bæredygtighed, hvor administrationscentret i sin sammensmeltning med den omkringliggende natur vil stå som en katalysator for liv og aktivitet.

Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i slutningen af 2016.

Læs mere om Skanderborg Fælled hér.

Fotokonkurrence - "Det levende byggeri – livet mellem murene" - 2. præmievinder

Banner_hjemmesiden_2.præmievinder

Tor Birk Trads vinder 2. præmien i vores fotokonkurrence med temaet ”Det levende byggeri - livet mellem murene”.

Tor får prisen for fotoserien ”Det Milde Vesten”, der som helhed formidler et indlevende og nuanceret billede af livet mellem murene på Københavns Vestegn.

Her lå der i 1950’erne marker, bondegårde og enkelte små landsbyer. Imens høsten blev kørt i hus, voksede hovedstaden over alle bredder, og en udbygning var nødvendig.

Flere af danmarkshistoriens hurtigste og mest omfattende byggeprojekter blev sat i værk - blandt andet byggeriet af Avedøre Stationsby, Brøndby Strand og byggerier i Albertslund.

Fotokonkurrencen er en del af en række arrangementer i anledning af Kuben Managements 75 år jubilæum i år, og hvor vi ønsker at sætte fokus på den måske vigtigste drivkraft for Kuben Management: ”Det levende byggeri – livet mellem murene”.

Samspillet mellem mennesker og det byggede miljø er det overordnede tema for fotokonkurrencen, og vinderfotografierne viser, hvordan det byggede miljø kan skabe gode rammer for livets udfoldelse – både familielivet, arbejdslivet og fritidslivet.

Se alle Tor Birk Trads' fotos i serien:

"Det Milde Vesten" på vores flickr

Fotokonkurrence - "Det levende byggeri – livet mellem murene" - 3. præmievinderne

Fotokonkurrence - 3. præmievindere

Kuben Management fejrer i 2016, at vores dybeste rødder rækker 75 år tilbage. Det gør vi blandt andet med en fotokonkurrence, som sætter fokus på den måske vigtigste drivkraft for Kuben Management: ”Det levende byggeri – livet mellem murene”.

Fotokonkurrencens tema er samspillet mellem mennesker og det byggede miljø. De præmierede fotos er derfor ikke valgt, fordi de illustrerer særlig god arkitektur eller bygningskunst. Derimod formidler vinderfotografierne, hvordan det byggede miljø kan skabe gode rammer for livets udfoldelse – både familielivet, arbejdslivet og fritidslivet.

De tre 3. præmier, som vi hermed offentliggør, har det tilfælles, at de på en interessant og fængslende vis illustrerer levende øjeblikke indenfor rammerne af nutidigt byggeri:

Rune Johansen har ved Gentofte Lethal fastholdt tre drenge, som står klar til at prøve kræfter med områdets stejleste bakke med deres mountainbike. Gentofte Lethal er det første eksempel på en bæredygtig lethal og er målrettet streetkulturens idrætsgrene.

Casper Holmenlund Christensen har fanget tre beboere på Fremtidens Plejehjem i Aalborg, ivrigt optagede af et spil på deres Nintendo Wii.

Martin Schubert har, pudsigt nok også på Fremtidens Plejehjem i Aalborg, fanget besøgsvennen Erling med sin hund Viktor i en rolig samtale med en beboer foran den smukke udsigt over Limfjorden.

Se billederne i fuld størrelse på vores flickr.

Kuben Management har været bygherrerådgiver i forbindelse med Fremtidens Plejehjem – men dette har ikke været nogen betingelse for, at et bidrag har kunnet modtage præmiering.

Tillykke til Casper, Martin og Rune!

 

Debat: Nye normer for bygherrerådgivning kan afhjælpe grænsefladeproblematikker og forebygge konflikter

Af: Martin Steen Nielsen, chefjurist Kuben Management

I klummen ”Hvor sættes grænsen” (Byens Klumme d. 3. maj 2016) drøfter advokat Carsten Lang-Jensen nogle af de grænsefladeproblematikker, som ofte giver anledning til udfordringer mellem de tekniske, administrative og juridiske rådgivere. Carsten Lang-Jensen henviser navnlig til sin erfaring fra sager, ”hvor kæden er hoppet af”.

Jeg er i udgangspunktet meget enig i de betragtninger, som Carsten Lang-Jensen gør sig, som vel også svarer til ABR 89’s klassiske opdeling – i hvert fald når det gælder sondringen mellem teknisk og juridisk bistand. Dog vil jeg gerne knytte et par refleksioner til grænseflade-problematikken mellem rådgiverne med fokus på, hvordan konflikter og skuffelser kan forebygges – og bygherrens behov måske i højere grad kan imødekommes, når det gælder udbudsprocesser.

Klassisk opdeling modsvarer ikke tidens behov
Gennemførelse af udbudsprocesser er i dag ganske kompleks med betydelige gråzoner, navnlig mellem udbudstekniske og juridiske forhold. Ofte vil en nærmere sondring være ganske vanskelig, og, sat på spidsen, kan alt i et udbud blive udsat for en juridisk bedømmelse. Man kan derfor spørge, om den klassiske sondring er tidssvarende i forhold til opgaveløsningen, og om den modsvarer bygherrernes behov?

Mange bygherrer vil nok blive slemt skuffede, hvis bygherrerådgiverne ikke vil påtage sig ansvaret for væsentlige dele af udbudsprocessen, fordi der argumenteres for, at disse falder ind under den juridiske rådgivning. Det var nok ikke den forventning, bygherren havde, da han antog en bygherrerådgiver til at gennemføre udbuddet.

Derfor bør bygherrerådgiveren også nøje overveje, om udbudsprocessens karakter og kompleksitet ikke tilsiger, at bygherrerådgiveren påtager sig det juridiske ansvar for udbudsprocessen såvel som udbudsdokumenterne – og således varetager en dækkende opgaveløsning, som svarer til bygherrens behov.

Det kræver selvfølgelig, at man råder over juridiske ressourcer og en dækkende ansvarsforsikring. Der er ingen tvivl om, at bygherrerådgiveren i så fald vil blive behandlet efter samme ansvarsnormer som andre professionelle, juridiske rådgivere.

Proaktiv, juridisk bygherrerådgivning stiller bygherren bedre under fremtidens udbudsregime
Samtidig er der ingen tvivl om – trods udbudslovens bedste intentioner – at udbudsregimet bliver stadig mere komplekst. Kombineret med muligheden for at bringe indgåede kontrakter til ophør, må der forventes en stigning i antallet af tvister, herunder ved Klagenævnet for Udbud.

Det vil derfor stadig være helt essentielt med et godt samarbejde mellem bygherrerådgiveren og bygherrens advokat. Det sikrer en god overlevering, hvis konflikten, trods kvalificeret rådgivning, alligevel opstår.

Bygherrerådgiverens proaktive juridiske rådgivning om udbudsreglerne som en helt integreret del af udbuds-rådgivningen skulle dog gerne højne kvalitet i udbudsprocessen og forebygge konflikter samt sikre, at udbudsreglerne arbejder for det vellykkede og effektive indkøb – alt sammen til bygherrens fordel.

 

Vi udvikler byggeriet