Energisyn - virksomheder kan spare store beløb

PM Energisyn

De obligatoriske energisyn er blevet kritiseret for at være spild af tid og penge, men en ny undersøgelse foretaget af Kuben Management viser, at virksomhederne, der identificeres i rapporterne, i langt de fleste tilfælde vil kunne spare flere hundrede tusinde kroner.

I gennemsnit kan virksomhederne spare 15% på el og varme, hvis de følger vores anbefalinger – og værdien af besparelserne overgår langt udgifterne til energisynet.

Undersøgelsen bygger på 22 konkrete energisyn, som Kuben Management har foretaget for virksomheder, der opererer indenfor mange forskellige brancher – lige fra medievirksomhed over produktion af metalprodukter til engroshandel med råvarer.

Besparelser i mange typer af virksomheder
For de virksomheder, hvor Kuben Management er fremkommet med økonomiske besparelsesoverslag, kan virksomhederne gennemsnitligt spare næsten 350.000 kroner årligt på energibudgettet, hvis ændringsforslagene følges. Nogle af de største virksomheder kan spare over 1 mio. kroner.

Det er samtidigt langt fra kun de større virksomheder, der kan hente betydelige summer ved at se nærmere på energiforbruget, og både administrations- og produktionsvirksomheder, på tværs af meget forskellige brancher, har mulighed for at spare penge.

Frist 1. juli 2016
EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 fastslår, der i medlemslandene skal identificeres energibesparelsespotentialer indenfor transport, proces og bygninger i store virksomheder. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning, og det betyder, at virksomheder på over 250 ansatte, og med en omsætning på 370 millioner kroner eller en balance på mindst 320 millioner kroner, skal have fortaget et energisyn af eksterne certificerede rådgivere.

Eftersynene skal foretages hvert fjerde år, og fristen for at indsende bevis til Energistyrelsen på, at energisynspligten er overholdt, er nu den 1. juli 2016.

Læs hele pressemeddelelsen om besparelsespotentialet ved energisyn hér.

Kuben Management hjælper med at løse klimaudfordringer og skaber merværdi for beboerne i Kokkedal

Siden 2012 har vi hjulpet den almene boligforening AB Hørsholm Kokkedal med et stort projekt, støttet af blandt andet  Landsbyggefonden. Projektet omfatter renovering af 366 almene boliger og etablering af LAR-anlæg, der kan håndtere store, ødelæggende regnmængder som dem, Kokkedal i de senere år har været ramt af. Renoveringsarbejderne, der består af nye badeværelser, nye facader og nye tage, afsluttes i år, og LAR-tiltagene forventes afsluttet medio 2017.

LAR-projekt løser regnvandsudfordringer og giver identitet til boligområde
LAR-anlæggene kommer blandt andet til at bestå af små, rektangulære pladser med kanaler, kunstige bakker med græs, egetræer og japanske kirsebærtræer. Der bliver etableret regnbede med vandtolerante planter, og udhuse bliver udstyret med grønne tage, der optager ca. halvdelen af nedbøren, som falder på taget. Endelig gennemføres en regnvandsrende langs vej, og der plantes  en allé af kirsebærtræer og anden beplantning gennem boligområdet, som kan være med til at opsuge og tilbageholde regnvandet.

Allerede nu begynder projektet at vise gode resultater – både for beboerne, der har glæde af et mere tilgængeligt grønt udeareal, og for dyrelivet i den nærliggende ådal, der er blevet mere mangfoldigt. Det var tanken allerede fra start, at regnvandshåndteringen både kunne være med til at løse klimaudfordringerne i området og være et redskab til at udvikle byens rum, for på den måde at opnå ”et dobbelt mål om funktionalitet og skønhed”, som Søren Amholt fra Kuben Management kalder det.

Rådgivning i øjenhøjde skaber gode resultater
Søren Amholt er AB Hørsholm Kokkedals bygherrerådgiver på projektet, og han har bistået boligforeningen fra udarbejdelsen af udbuddet til en helhedsplan, partneringsforløb med entreprenøren, indgåelse af entreprisekontrakt og nu også bygherretilsyn i udførelsesfasen – og kender derfor både boligområdet, beboerne og det omgivende grønne område godt.  Søren ser naturelementerne som vigtige formidlere mellem områdets opdelte boligafdelinger – at naturen kan bidrage til øget socialt samvær og til at styrke fællesskabsfølelsen i området. 

LAR-projektet gennemføres som et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Realdania, de to boligorganisationer, Fredensborg Forsyning, som sørger for vand og spildevand, samt Lokale- og Anlægsfonden, som støtter byggeri inden for kultur, idræt og fritid. 

Landsbyggefonden har støttet delelementer i projektet – og har netop udgivet en artikel om projektet i sit digitale magasin, som kan læses hér.

 

 

 

Nye rapporter: Modelprogram for ungdomsboliger – byg til det aktuelle behov

Modelprogrammer for fremtidens almene ungdomsboliger

Modelprogram for ungdomsboliger – byg til det aktuelle behov
Er byggeri af ungdomsboliger på dagsordenen i din kommune eller boligorganisation? Så kan du finde inspiration i det modelprogram for fremtidens ungdomsboliger, som Kuben Management har udarbejdet med økonomisk støtte fra ”Den Almene forsøgspulje” ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Modelprogrammet er beskrevet i en række rapporter, som netop er udgivet på Den Almene Forsøgspuljes hjemmeside (se link nederst).

Gennem to store spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews og workshops med byggeriets aktører i Aalborg har vi kortlagt studerendes boligbehov og afdækket, at danske studerende er en meget mere sammensat gruppe, end de fleste umiddelbart tror. Hvis ungdomsboligbehovet skal dækkes bredt, kan hele syv forskellige typer af ungdomsboliger være relevante: Det moderne gangkollegium; Den lille 1-rums bolig til enlige; Den lille 2-rums bolig til enlige; Den store 2-rums bolig til par; 3-rums boligen til par (med børn); Det lille bofællesskab til 3-4 personer samt Bofællesskabet.

Rapporterne bygger også på mange års konkret erfaring med boligudvikling fra Aalborg, hvor vi i Kuben Management har hjulpet forskellige bygherrer med at udvikle en helhedsorienteret tilgang til blandt andet den almene sektor. Holdes de lokalbestemte forhold in mente kan undersøgelsens resultater dog bredes ud til øvrige større danske uddannelsesbyer, det gælder særligt principperne bag billiggørelse, herunder bl.a. optimeret boligindretning.

Fordi gruppen af studerende er så sammensat, er det vigtigt at have overblik over udbuddet af eksisterende ungdomsboliger på kommuneniveau. Kun på den baggrund kan efterspørgslen hos de ungdomsgrupper, der mangler et passende botilbud, imødekommes. Måske er der i jeres kommune en overset gruppe af ’unge par med børn’, der har interesse i 3-rumsboliger i stedet for de typiske 2-rums kollegieboliger? Når bygherren fra start har fokus på at bygge ungdomsboliger i forhold til en konkret efterspørgsel, er der også en gevinst at hente i forhold til at tomgang – og dermed mistede huslejeindtægter – minimeres.

Modelprogrammet kan således anvendes som et redskab til at træffe saglige og velovervejede valg især i den indledende projektudviklingsfase. Ved brug af modelprogrammet bliver det muligt at udvikle et velfunderet koncept for kommende ungdomsboligbyggerier.

Læs rapporterne hér.

God procesledelse bringer AAB i mål med bæredygtig forstadsfortætning i Risskov

Risskov_Brynet

Arbejdernes Andels Boligforening, Aarhus har vundet konkurrencen om Risskov Brynet, som omfatter opførelse af 34 familieboliger og 110 ungdomsboliger i Risskov ved Aarhus.

Kuben Management har, i tæt samarbejde med bygherren AAB og de øvrige rådgivere - LOOP Arkitekter, rådgivende ingeniører Søren Jensen, EnviDan A/S og Schønherr A/S - udviklet det projektforslag, som dommerkomitéen fra Aarhus Kommune vurderede til på bedste vis at "favne stedets karakter af 'fortættet forstad' og spiller sammen med de omliggende parcelhus-og rækkehuskvarterer".

Dommerkomitéen lagde også vægt på projektets høje ambitionsniveau ifht. bæredygtighedselementer, ligesom LAR bearbejdningen med lokal håndtering af regnvand, ses som en kvalitet i projektet. Funktionalitet og liveability for beboerne, sociale hensyn under byggeriets opførelse og drift samt ansøgers interne og eksterne projektorganisation var blandt dommernes øvrige udvælgelseskriterier.

Projektet er udbudt i en ny konkurrenceform, hvor forskellige boligforeninger får mulighed for at ansøge Aarhus Kommune om prækvalifikation til nye grundkøb. Udover at hjælpe AAB med at tilrettelægge og styre processen omkring prækvalifikations- og tilbudsmaterialet, skal vores rådgivere fra Kuben Management også bistå bygherren med at udbyde projektets udførelse i EU-udbud.

Risskov Brynet placeres ved Ringvejen/Bryggervej i Risskov, og forventes at stå færdigt medio 2018.

Fakta:
- 100 ungdomsboliger
- 34 familieboliger
- 10 hc-ungdomsboliger
- Samlet anlægssum: 156.000.000,-

Kuben Management hjælper grønt byggeri fremad i Silkeborg

1.spadestik_ABF

Første spadestik til 30 nye, grønne boliger i den nordøstlige del af Silkeborg blev taget mandag 4. april. Bygherren, Arbejdernes Byggeforening Silkeborg, ser frem til, at deres nye afdeling nr. 62 står færdigt i sommeren 2017.

De 30 boliger opføres som dobbelthuse med blandt andet grønne tage og slyngplanter på væggene og bliver en del af et nyt, varieret boligområde i Silkeborg med et højt naturindhold, og hvor bebyggelsen er tilpasset terrænet.

Alt regnvand vil blive opsamlet og brugt i området - også rekreativt i form af et rislende vandløb gennem bebyggelsen og en vandlegeplads.

Målgruppen for de 15 grønne dobbelthuse er familier, som gerne vil bo i grønne omgivelser, og som lægger vægt på bæredygtighed.

Formand for Arbejdernes Byggeforening Silkeborg, Grethe Rasmussen holdt tale, og direktør for Arbejdernes Byggeforening Silkeborg, René K. Rasmussen foretog 1. spadestik.

Kim Sørensen og Ole Mark Jørgensen fra vores kontor i Aalborg fungerer som bygherrerådgivere for Arbejdernes Byggeforening Silkeborg, og de var selvfølgelig også med på dagen for at fejre det nye grønne byggeri.

Gå-hjem møde om den nye udbudslov og de første erfaringer - 2. juni 2016 i Aarhus

Kuben Management i Aarhus inviterer kommuner, almene boligorganisationer, rådgivere og andre interesserede til fagligt gå-hjem møde om de muligheder og udfordringer, den nye udbudslovgivning skaber for byggeriet.

Hent invitationen her.

På mødet gives der gode råd og forslag til, hvordan udbudsprocessen med det nye regelsæt kan tilrettelægges således, at fokus bliver på projektet. Vi behandler også de vigtigste forandringer og fokusområder for den tekniske rådgiver i lyset af den nye udbudslov og det aktuelle marked.

Særligt sætter vi fokus på de første erfaringer med gennemførelsen af udbudsprocesser under den nye lovgivning. Hvilke faldgruber har det vist sig, at man skal være særligt opmærksom på? Hvilke nye muligheder har vist sig at være særligt lovende?

Der inddrages cases og konkrete erfaringer og gives værktøjer til at understøtte en veltilrettelagt og tværfaglig udbudsproces – fra udbudsstrategi til kontrakt.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejningen bedes tilmelding sendt til Inger Spence på ias@kubenman.dk senest 26. maj 2016.

Fotokonkurrence "Det levende byggeri – livet mellem murene": Ny deadline 23. maj 2016

Fotokonkurrence

Kuben Management udskriver i anledning af sit kommende 75 års jubilæum en fotokonkurrence med temaet ”Det levende byggeri – livet imellem murene”.

Vi ønsker at sætte fokus på samspillet mellem mennesker og det byggede miljø og vise, hvordan livet udspilles og kan blomstre med de rigtige rammer. Fokus er på, hvad rammerne kan gøre for livets udfoldelse – både familielivet, arbejdslivet og fritidslivet.

I dommerjuryen indgår forfatter Josefine Klougart, tidligere nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris og modtager af Kronprinsparrets Stjernedryspris, leder af den meget anerkendte fotojournalistuddannelse på DMJX Søren Pagter og direktør Jens Henrik Haahr, Kuben Management.

Hent konkurrencebetingelserne her.

Både 1., 2. og 3. præmier honoreres. For at indhente så mange bidrag som muligt af så høj kvalitet som muligt, er fristen for fremsendelse af fotos til deltagelse i konkurrencen rykket til 23. maj 2016.

Vi glæder os til at modtage både smukke, provokerende, sjove, søde, stærke, poetiske og anderledes bidrag!

Jubilæumsarrangement i Aalborg 28. april 2016 – fokus på byomdannelse

Kuben Managements 75-års jubilæumsarrangement i Aalborg sætter fokus på byomdannelse.

Tidligere borgmester Henning G Jensen fokuserer på Aalborgs udvikling fra industriby til videns- og uddannelsesby.

Partner Kurt Helles Bardeleben fra Lett Advokater taler om den almene sektor som aktiv medspiller i byomdannelser, og museumsdirektør Gitte Ørskou fra Kunsten – Museum of Modern Art taler om kulturens rolle i byomdannelsen.

Se invitationen her.

Alle interesserede er velkomne.

Tilmelding til Sonja Østergaard Svensen på son@kubenman.dk senest 21. april 2016.

Jubilæumsarrangement i København – 8. april 2016 – fortid, nutid og fremtid i byggeriet

I år er det 75 år siden at Arbejderbo, det ældste medlem af Kuben Management-familien, blev stiftet for at fremme godt, almennyttigt boligbyggeri i Danmark.

Kuben Management inviterer på den baggrund nu til et både festligt og fagligt arrangement i Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, København N. Igennem tre faglige oplæg sætter vi fokus på byggeriets fortid, nutid og fremtid.

Se invitationen her. Alle interesserede er velkomne.

Tilmelding senest 1. april til saba@kubenman.dk

Kuben Management inviterer til jubilæumsarrangement i Christiansfeld - 13. april kl. 13 - 16

I anledning af markeringen af Kuben Managements 75-årsdag inviterer vil til jubilæumsarrangement i Søstrehuset hos Brødremeningheden i Christiansfeld.

Programmet byder på besigtigelse af UNESCO-verdensarven, som Kuben Management har været bygherrerådgiver for, og inspirerende oplæg.

Vi serverer et let traktement.

Se invitationen her.

Tilmelding senest den 7. april 2016 til dikr@kubenman.dk eller tlf.: 7938 1396. Gaver frabedes.

Vi udvikler byggeriet

;